Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie Premier Sport Tour, s.r.o. upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pre všetky kombinácie služieb cestovného ruchu (zájazdy) organizované, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované spoločnosťou Premier Sport Tour, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP„) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o  zájazde, resp. zmluvy o kúpe Vstupenky v prípade kúpy len Vstupenky, ktorú v písomnej forme alebo v inej vhodnej forme uzatvára Premier Sport Tour, s.r.o. s Cestujúcim tak ako je definované nižšie (ďalej len „Zmluva“). Uzavretím Zmluvy berie Cestujúci výslovne na vedomie, že služby dodávané zo strany Premier Sport Tour, s.r.o. Cestujúcemu sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, podmienky vstupu do krajiny a na Podujatie, nepredvídateľné zmeny v termínoch a závislosť na tretích stranách. Z týchto dôvodov berie Cestujúci na vedomie, že pri ich poskytovaní a organizácii je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti poskytovania a organizácie služby (napr. zmena programu, zmena Podujatia, zrušenie Podujatia, zmena termínu Podujatia, zmena ubytovania, zmena spôsobu prepravy a pod.), a to v závislosti od dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb od tretích osôb, na ktoré Premier Sport Tour, s.r.o. nemá dosah a preto za ne nezodpovedá.

I.            Zmluva a pojmy

 1. Premier Sport Tour, s.r.o., so sídlom Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73743/B, ako prevádzkovateľ cestovnej kancelárie je osoba, ktorá pre Cestujúceho zabezpečuje obstaranie služby, alebo kombináciu služieb (ďalej len „Obstarávateľ“ alebo „CK„).
 2. Cestujúci je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu písomnou alebo inou vhodnou formou a spôsobom uvedeným v týchto VOP, ako aj osoba v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo osoba, na ktorú sa Zájazd, alebo Vstupenka v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami previedli (ďalej len „Cestujúci„) (Cestujúci a Obstarávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany„). V prípade, ak na strane Cestujúceho vystupuje viac osôb, platí aj na nich označenie „Cestujúci“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane Cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.
 3. Usporiadateľ je subjekt, ktorý usporadúva a/alebo zabezpečuje a /alebo organizuje a/alebo sprostredkúva Podujatie. Podujatie je športový zápas alebo iné verejné či neverejné predstavenie spoločenského, kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré usporadúva tretia osoba, Usporiadateľ, na ktorého vstup je spravidla potrebná Vstupenka, ktorej zabezpečenie je jednou zo služieb ktoré si môže Cestujúci objednať. Zájazd je služba, alebo kombinácia služieb cestovného ruchu, ktoré sa Obstarávateľ na základe Zmluvy a týchto VOP zaväzuje pre Cestujúceho za dohodnutú cenu zabezpečiť. Delegát je osoba, ktorá je zodpovedná za priebeh Zájazdu v mene CK. Nie každého Zájazdu sa zúčastňuje Delegát. Delegát neposkytuje služby sprievodcu a nie je povinný sprevádzať Cestujúcich na mieste Zájazdu. Delegát je povinný zabezpečiť najmä logistiku Zájazdu (doprava, transfery, ubytovanie, odovzdanie Vstupeniek Cestujúcemu). Delegát nevykonáva služby turistického sprievodcu. Službu turistického sprievodcu je možné zabezpečiť za príplatok na vyžiadanie, ak bola žiadosť doručená CK najneskôr 10 dní pred začiatkom Zájazdu. Pojem Na vyžiadanie, ak sa nachádza kdekoľvek v týchto VOP, Zmluve, Web portály, ponuke, pokynoch, katalógu, alebo v akýchkoľvek iných materiáloch CK znamená, že uvedená služba nie je súčasťou Zájazdu a nie je ani v cene Zájazdu. Takáto služba môže byť Cestujúcemu poskytnutá v prípade ak si ju Cestujúci vyžiada, akceptuje čo aj konkludentne cenu za túto službu a CK ju zabezpečí.
 4. Zmluva medzi CK a Cestujúcim je uzatvorená podľa § 16 Zákona 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zájazdoch“) písomnou formou, alebo inou vhodnou formou. Pri písomnej forme sa Zmluva považuje za uzatvorenú podpísaním vytlačenej Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
 5. Uzatvorenie Zmluvy inou vhodnou formou sa, okrem iného, rozumie aj ktorýkoľvek z nasledovných postupov: (i) objednanie Zájazdu prostredníctvom objednávkového online systému na stránke futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Web portál“); následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany CK Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); v prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku ako celok a urobí výber konkrétnych služieb, Zmluva je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany CK (CK zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); (ii) priamy nákup Vstupenky cez Web portál elektronickou formou; (iii) objednanie Zájazdu emailom zo strany Cestujúceho; následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany CK Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); v prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku ako celok a urobí výber konkrétnych služieb, Zmluva je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany CK (CK zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); (iv) objednanie Zájazdu telefonicky Cestujúcim; následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany CK Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); v prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku ako celok a urobí výber konkrétnych služieb, Zmluva je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany CK (CK zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); (v) osobným objednaním Zájazdu Cestujúcim na predajnom miestne CK; následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany CK Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu); v prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku ako celok a urobí výber konkrétnych služieb, Zmluva je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany CK (CK zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu). Bez ohľadu na uvedené sa Zmluva považuje za platne a účinne uzatvorenú až zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny na základe CK vystavenej zálohovej faktúry.
 6. Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca, pričom pokiaľ tento nie je aj jedným z účastníkov Zájazdu, je povinný doložiť k nástupu na Zájazd aj písomné vyhlásenie plnoletej osoby, ktorá je zároveň účastníkom Zájazdu, že za neplnoleté preberá plnú zodpovednosť. Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní Zájazdu alebo ktorejkoľvek jednotlivej služby.
 7. Ponuka uvedená na Web portály, formulár štandardných informácií, katalóg alebo iná písomná forma ponuky, rovnako ako aj tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť Zmluvy, pričom pred týmito VOP majú prednosť výlučne podmienky upravené v Zmluve.
 8. Bez ohľadu na formu, potvrdením objednávky Cestujúceho na Zájazd alebo jednotlivé služby alebo podpisom Zmluvy a zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny sa CK zaväzuje, že Cestujúcemu obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (ďalej len „Zájazd“).  Akékoľvek  ďalšie  služby  nad  rámec  služieb  uvedených   v takejto vopred ponúkanej kombinácii služieb môžu byť poskytnuté s nárokom CK na zaplatenie týchto služieb Cestujúcim.
  Uzatvorením Zmluvy podľa podmienok vyššie sa Cestujúci zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu Zájazdu. V prípade, že Cestujúci uzatvára Zmluvu v prospech ďalších Cestujúcich Zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných Cestujúcich konať v ich mene, s výslovným súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa Cestujúci aj v mene týchto osôb zaväzuje splniť záväzky voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným Cestujúcim Zájazdu informácie určené CK pre Cestujúcich Zájazdu. Bez ohľadu na počet Zájazdov, resp. jednotlivých služieb, resp. bez ohľadu na počet osôb ktorým má byť na základe Zmluvy služba poskytnutá, osoba ktorá vykonala objednávku a s ktorou CK Zmluvu podľa podmienok vyššie Zmluvu uzatvorila je povinná zaplatiť celkovú cenu Zájazdu. Zaplatenie ceny Zájazdu je Cestujúci povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.
  Právo účasti na Zájazde vzniká Cestujúcemu a ďalším Cestujúcim uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny Zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup Cestujúceho na Zájazd je platne uzavretá Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny Zájazdu.
 1. Trvanlivý nosič znamená, prostriedok, ktorý umožňuje Cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

II.           Cenové a platobné podmienky

 1. Ceny Zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a Cestujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje Cestujúci pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne. Cena Zájazdu je tvorená aj na základe ceny za poplatky a služby ktoré sa medzi uskutočnením objednávky, uzatvorením Zmluvy až termínom Zájazdu menia a sú závislé od tretích osôb, ako napr. letiskové poplatky, prístavné poplatky, poplatky za trajekt, diaľničné poplatky, ceny pohonných hmôt a iné. Uvedenými zmenami sa môže meniť aj cena Zájazdu oproti pôvodnej kalkulácii zaslanej Cestujúcemu pri uzavretí Zmluvy o zájazde. CK nemá na zmeny nijaký dosah.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu Zájazdu resp. služieb ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
  • a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
  • b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace Zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
  • c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa Zájazdu.
 3. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 20. dňa pred začiatkom Zájazdu, CK cenu Zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:
  • a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2 písmena a) a b) tohto článku oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene Zájazdu,
  • b) o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu eura voči zahraničným menám použitého na stanovenie ceny Zájazdu podľa ods. 2 písmena c) tohto článku.
 4. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny Zájazdu resp. služieb, v ktorom bude uvedený dôvod a spôsob zvýšenia, je CK povinná Cestujúcemu odoslať najneskôr 20 dní pred začatím Zájazdu na Trvanlivom nosiči. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená odstúpiť od Zmluvy doručením oznámenia o odstúpení Cestujúcemu na Trvanlivom nosiči.
 5. Cestujúci je povinný zaplatiť CK dohodnutú cenu Zájazdu najneskôr v deň splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre. V prípade ak cena Zájazdu nie je pripísaná na účet CK najneskôr v deň splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre, CK je oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď doručením oznámenia o ich uplatnení Cestujúcemu.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Cestujúci má právo na zníženie ceny Zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 2 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia Zmluvy do začatia Zájazdu.
 7. V prípade uzavretia Zmluvy v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím Zájazdu Cestujúci uhradí dohodnutú cenu Zájazdu v plnej výške už pri uzatváraní Zmluvy. V takomto prípade sa považuje Zmluva za uzatvorenú až zaplatením plnej výšky ceny Zájazdu.
 8. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) je cena Zájazdu alebo služby splatná ihneď jednou čiastkou.
 9. Pri platbe Cestujúcim bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Cestujúci, v opačnom prípade je CK oprávnená zostávajúcu sumu Cestujúcemu doúčtovať.
 10. V prípade ak nie je v Zmluve alebo zálohovej faktúre uvedené inak Cestujúci je povinný zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu voči CK na účet číslo: IBAN: SK68 8330 00000020 0081 8645 alebo SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pre platby zo SR; 246281981/0300 pre platby z ČR; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pre platby z Maďarska, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pre platby z Rumunska, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pre platby z Rakúska, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pre platby zo Švajčiarska.

III.            Osobitné ustanovenia o vstupenkách

 1. Vstupenka na Podujatie je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup do priestorov štadióna, sály alebo na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (ďalej len „Vstupenka“). Zabezpečenie Vstupenky pre Cestujúceho sa považuje za jednotlivú službu Zájazdu podľa týchto VOP. Cena uvedená na Vstupenke nie je cenou za Vstupenku dohodnutú medzi Cestujúcim a CK, nakoľko cena CK zahŕňa ostatné náklady na zabezpečenie Vstupenky. Ustanovenia týchto VOP sa príslušné vzťahujú na službu zabezpečenia Vstupeniek. Druhy Vstupeniek:
  • a) Papierová Vstupenka, je vystavená v papierovej forme. Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky,
  • b) Vstupenka v elektronickej forme, je určená na tlač; Cestujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia, na ktoré bola kúpená elektronická Vstupenka len za predpokladu, že si elektronickú Vstupenku vytlačil na čistý papier formátu A4 na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia; každá jedna elektronická Vstupenka musí byť vytlačená na jeden osobitný hárok papiera (formát A4). Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo Čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky,
  • c) Vstupenka v elektronickej forme (tzv. mobilná vstupenka), je určená výlučne pre mobilné telefóny ktoré s použitím príslušnej aplikácie sú schopné uložiť špecifický QR kód (tzv. smartfóny); Cestujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia na základe špecifického QR kódu, ktorý sa načíta zo smartfónu,
  • d) Vstupenka vo forme nabitej klubovej karty, tzv. Sezónna vstupenka, ktorú je po zápase Cestujúci povinný Obstarávateľovi bezodkladne podľa inštrukcie pracovníka CK vrátiť, nakoľko jej použitie je opakovateľné počas určitého obdobia, pričom platí, že Cestujúci si zakúpením takejto formy Vstupenky zakúpil výlučne vstup na jedno Podujatie v konkrétny deň.
 2. CK je povinná odovzdať Cestujúcemu Vstupenku pred začatím Podujatia organizovaným Usporiadateľom, pričom Cestujúci je na to povinný poskytnúť súčinnosť. CK odovzdáva Vstupenku Cestujúcemu poštou, emailom, kuriérom, alebo osobne (a to na predajnom mieste CK, alebo v mieste Podujatia, podľa možností a uváženia CK). Cestujúci nemá nárok na výber spôsobu a formy vyhotovenia a odovzdania Vstupenky. Ten je určený Usporiadateľom a CK.
 3. CK nezodpovedá za:
  • a) oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich CK poskytla na prepravu včas;
  • b) oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Cestujúcim, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas;
  • c) nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy alebo emailovej adresy Cestujúcim;
  • d) nedodanie Vstupeniek z dôvodu ich neprevzatia v sídle CK, resp. v mieste podujatia, ak bol Cestujúci o mieste a čase odovzdania včas upozornený emailovou, telefonickou, alebo inou vhodnou formou;
  • e) nevyužitie Vstupeniek na Podujatie alebo Zájazd.
 4. Obstarávateľ sa zaväzuje dodať Vstupenky pre rôzne počty Cestujúcich nasledovne:
  • a) Pri objednávke 1 samostatnej Vstupenky – umiestnenie Vstupenky presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke CK pri vykonaní objednávky Vstupenky alebo Zájazdu,
  • b) Pri objednávke 2 Vstupeniek – umiestnenie Vstupeniek vo dvojici vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke CK pri vykonaní objednávky Vstupenky alebo Zájazdu,
  • c) Pri objednávke 3 a väčšieho nepárneho počtu Vstupeniek – umiestnenie vo dvojici alebo separátnych dvojiciach vedľa seba (pripadne vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) + 1 single Vstupenka (podľa možnosti a dostupnosti ako je uvedené v písmene d) čo najbližšie k pôvodnej dvojici) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke CK pri vykonaní objednávky Vstupenky alebo Zájazdu,
  • d) Pri objednávke 4 a väčšieho párneho poctu Vstupeniek – umiestnenie v separátnych dvojiciach, z ktorých každá dvojica je vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto). Dvojice budú podľa možnosti a dostupnosti čo najbližšie pri sebe, presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke CK pri vykonaní objednávky Vstupenky alebo Zájazdu,
  • e) V prípade výslovnej žiadosti o skupinové sedenie je nutné oznámiť požiadavku CK, aby bolo možné preveriť dostupnosť skupinového sedenia a určenie doplatku za takúto objednávku “(napríklad trojica vedľa seba, alebo štvorica vedľa seba, pričom sa prihliada na špecifiká v bodoch a) až d))

   

  – názorné vizualizácie pre sedenie vo dvojici:

(t.j. sedenie vedľa seba, nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto bez ohľadu na umiestnenie schodiska a iných predmetov, tvoriacich pevnú konštrukciu štadióna/arény)

 1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu objednanej kategórie Vstupenky, s automatickou refundáciou cenového doplatku pri znížení kategórie. Obstarávateľ nie je Usporiadateľom Podujatia a nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh a organizáciu Podujatia.Obstarávateľ nie je Usporiadateľom Podujatia a žiadnym spôsobom neručí za zmenu termínu, uskutočnenie alebo organizáciu Podujatia. Cestujúci si je vedomý, že po zakúpení Vstupeniek môže dôjsť k zmene termínu, jeho zrušeniu alebo organizácie Podujatia, na ktoré má zakúpenú Vstupenku. Obstarávateľ oznámi zmenu termínu, jeho zrušenie alebo organizáciu Podujatia Cestujúcemu prostredníctvom emailu alebo webovej stránky alebo inou vhodnou formou najneskôr do 3 kalendárnych dní pred konaním Podujatia.
 2. Vprípade ak Vstupenka je vydaná vo forme „Sezónnej vstupenky“, klubovej karty, podľa bodu 1 d) vyššie, je Cestujúci povinný Vstupenku ihneď po skončení Podujatia vrátiť nepoškodenú delegátovi CK. Ak Cestujúci Permanentku CK nevráti, je povinný CK zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 % z ceny Vstupenky ktorá zodpovedá nákladom na vydanie novej Sezónnej vstupenky a súvisiacim nákladom CK.
 3. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických Vstupeniek, nie je možné od zmluvy s Obstarávateľom odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Obstarávateľ, zaväzuje poskytnúť Cestujúcemu Vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

IV.           Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. K právam Cestujúceho patrí najmä:
  • a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb Zájazdu,
  • právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb b) Zájazdu,
  • c) odstúpiť od Zmluvy podľa článku VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia vypočítaného stornopoplatku, t.j. odstupného vo výške podľa článku VIII. ods. 8 týchto VOP,
  • d) právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
  • e) právo na ochranu osobných údajov, ktoré Cestujúci uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných CK pred nepovolanými osobami; všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • f) právo na Trvanlivom nosiči oznámiť CK pred začiatkom Zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená a ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Toto právo však môže Cestujúci uplatniť iba v lehote do 7 pracovných dní pred začatím Zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy musí byť súčasťou oznámenia, ktorým tretia osoba súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s Všeobecnými obchodnými podmienkami a, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva Cestujúcim, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Cestujúceho, pričom pôvodný Cestujúci a nový Cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Zájazdu, poplatkov, príplatkov a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový Cestujúci nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného Cestujúceho alebo podmienkami špeciálnych akcií (vernostné zľavy, early booking a pod.) CK má nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou Cestujúceho vzniknú, najmä náklady na zmenu letenky.
 1. K povinnostiam Cestujúceho patrí najmä:
  • a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK,
  • b) zaplatiť cenu Zájazdu v súlade s článkom II. týchto Všeobecných obchodných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom,
  • c) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
  • d) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb (napríklad Vstupenky na Podujatie) a riadne ich skontrolovať pred začatím Zájazdu,
  • e) zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad plnoletého Cestujúceho počas Zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
  • f) riadiť sa pokynmi CK, Delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať dohodnutý program Zájazdu,
  • g) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
  • h) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných Cestujúcich Zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
  • i) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných Cestujúcich Zájazdu,
  • j) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby podľa Zmluvy,
  • k) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na Zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program Zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných Cestujúcich Zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
  • l) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania Cestujúceho z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb je Cestujúci povinný dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb podľa programu Zájazdu,
  • m) mať pri sebe všetky platné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je Cestujúci poistený; tieto doklady je Cestujúci povinný si obstarať sám, V prípade ak Cestujúci neabsolvuje Podujatie, resp. Zájazd z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto písmene, CK si bude voči Cestujúcemu nárokovať stornopoplatok vo výške 100 % z ceny Zájazdu,
  • n) splniť osobitné podmienky na vstup do krajiny, pobyt v nej, vstup na Podujatie. Cestujúci je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť, najmä víza, poistenie (ak nezabezpečila CK), očkovanie, a iné nevyhnutné podmienky vstupu do navštívenej krajiny. CK v tomto prípade nie je povinná na uvedené podmienky Cestujúceho upozorniť. V prípade ak Cestujúci neabsolvuje Podujatie, resp. Zájazd z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto písmene, CK si bude voči Cestujúcemu nárokovať stornopoplatok vo výške 100 % z ceny Zájazdu,
  • o) po celý čas Zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy štátov do ktorých cestuje a pokyny Delegáta CK,
  • p) v prípade storna Zájazdu zo Strany Cestujúceho je potrebné aby Cestujúci uhradil 100 % sumy Zájazdu pred uznaním storna Zájazdu.
 1. K povinnostiam Cestujúceho – právnickej osoby, a Cestujúceho ktorý objednáva Zájazd pre viac osôb, ďalej patrí:
  • a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami,
  • b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti podľa predchádzajúceho bodu 2, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
  • c) odovzdať CK menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 18 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie,
  • d) V prípadoch, že ktorýkoľvek z účastníkov Zájazdu objednaného Cestujúcim – právnickou osobou obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania Zájazdu svojim nevhodným konaním alebo konaním proti dohodnutým pravidlám CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných Cestujúcich zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných Cestujúcich zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu dôsledky spočívajúce v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu ktoréhokoľvek účastníka Zájazdu objednaného Cestujúcim ktorým je právnická osoba zo Zájazdu je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného účastníka Cestujúceho za nevyužité služby v rozsahu v akom neboli týmto účastníkom služby využité z uvedeného dôvodu.
  • e) V prípade že sa Cestujúci (alebo spoluúčastníci Zájazdu) dostavia na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb v nespôsobilom stave (alkohol, drogy, iné návykové látky), nebude im umožnený vstup na palubu autobusu/lietadla a to bez nároku na vrátenie peňazí,
  • f) Cestujúci Zájazdu/Vstupeniek pre viacerých účastníkov je zodpovedný za úhradu 100% fakturovanej sumy a to aj za časti pripadajúce na ostatných účastníkov Zájazdu.

V.         Práva a povinnosti CK

 1. CK je povinná:
  • a) mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,
 2. CK nie je povinná vrátiť cenu zájazdu, ak sa Cestujúci nezúčastnil Zájazdu z dôvodom za ktoré nezodpovedá CK, napr. v dôsledku chybne uvedených údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov,
 3. CK nie je povinná poskytnúť Cestujúcemu plnenia a služby počas Zájazdu nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb Zájazdu,
 4. CK je povinná odovzdať Cestujúcemu spolu so Zmluvou doklady týkajúce sa komplexného poistenia Cestujúceho (a to len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).
 5. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc Cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 Zákona o zájazdoch, najmä poskytnutím
  • a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
  • b) pomoci Cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému
 6. Ak sa Cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od Cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci Cestujúcemu.

VI.        Zmeny dohodnutých služieb

 1. CK je oprávnená pred začatím Zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať Cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči.
 2. Ak je CK pred začatím Zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo navrhuje zvýšiť cenu Zájazdu o viac ako 8 %, navrhne Cestujúcemu zmenu Zmluvy. V takom prípade CK bezodkladne informuje Cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči o:
  • a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu Zájazdu;
  • b) práve Cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného;
  • c) skutočnosti, že ak Cestujúci v lehote podľa b) neprijme navrhované zmeny Zmluvy, Zmluva zanikne, a
  • d) cene náhradného Zájazdu, ak je takýto náhradný Zájazd Cestujúcemu ponúknutý.
 3. Ak po začatí Zájazdu CK neposkytne Cestujúcemu služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby Zájazd mohol pokračovať.
 4. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:
  • a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky Cestujúceho vylúčené, alebo
  • b) vrátiť Cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby (CK nie je povinná nahradiť iné náklady, ktoré Cestujúcemu v súvislosti so Zájazdom, alebo Podujatím vznikli, najmä cestovné náklady a náklady na ubytovanie v prípade zrušenia alebo zmeny Podujatia), alebo
  • c) poskytnúť Cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny Zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné
 5. CK neručí za zmenu termínu Zájazdu. Cestujúci si je vedomý, že po uzatvorení Zmluvy môže dôjsť k zmene termínu alebo organizácie Zájazdu na základe rozhodnutia Usporiadateľa Podujatia, či leteckého dopravcu. V tomto prípade CK rozhodne o následnom postupe a informuje o tom Cestujúceho najneskôr do 4 pracovných dní odkedy Cestujúceho informoval o zmene termínu Zájazdu. Cestujúci nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade zmeny termínu Zájazdu ktoré nespôsobila CK.
 6. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre Cestujúceho náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj iba na časť
 7. V prípade, že dôjde k preobsadeniu dopravnej kapacity (overbooking) príslušného leteckého dopravcu na let uvedený v Zmluve, CK je povinná vyvinúť primerané úsilie za účelom zabezpečiť pre Cestujúceho náhradnú dopravu, avšak CK neručí za dostupnosť vhodných letov do miesta konania Podujatia.
 8. CK má právo na náhradu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s Cestujúcim, ktoré boli poskytnuté aj s konkludentným súhlasom Cestujúceho počas Zájazdu.
 9. CK si vyhradzuje právo okamžite a kedykoľvek zrušiť Zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a, ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie Zájazdu, bezpečnosť Cestujúceho a
 10. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktorým nebolo možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť.

VII.          Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká Cestujúcemu nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
 2. Cestujúci je povinný predchádzať vzniku škodám a za tým účelom uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne minimálne ústne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u Delegáta, alebo iného povereného zástupcu CK tak, aby mohla CK vykonať nápravu počas Zájazdu ak je to z povahy poskytnutej služby možné. Cestujúci je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Cestujúci nemá nárok na zľavu ani vrátanie ceny ak neupozornil na chybu poskytnutej služby ktorá sa dala odstrániť počas Zájazdu u delegáta, resp. subdodávateľa služby.
 3. O uplatnení nároku na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Písomný záznam Cestujúci predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.
 4. Svoje reklamačné nároky musí Cestujúci uplatniť bezodkladne priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u Delegáta, alebo iného povereného zástupcu CK tak, aby mohla CK vykonať nápravu počas Zájazdu ak je to z povahy poskytnutej služby možné, najneskôr však do 2 rokov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv Cestujúci doloží písomný záznam uvedený v bode 3 tohto článku.
 5. CK je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou, Zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
 6. Určenie lehoty podľa odseku 5 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.
 7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 5 tohto článku, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
  • a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
  • b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 8. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK podľa odseku 7 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 3 tohto článku.
 9. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 5 tohto článku ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 7 tohto článku, Cestujúci má právo:
  • a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
  • b) odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy.
 10. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená Cestujúcim alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
 11. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Cestujúci sám objedná u tretích osôb ani za úroveň miesta konania Podujatia (za to zodpovedá Usporiadateľ). Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú
 12. CK nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny a náhradu škody (odškodnenie) je Cestujúci povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je Cestujúci povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku Cestujúceho na odškodnenie, v opačnom prípade nárok Cestujúceho na náhradu za vzniknutú škodu zaniká aj voči tretej osobe.
 13. Každý Cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo akýmikoľvek chybnými alebo nedbanlivostnými úkonmi Cestujúceho.
 14. CK zodpovedá za porušenie Zmluvy, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci Zájazdu.
 15. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť CK. Darčekovú poukážku je možné využiť iba na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu.

VIII.        Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu

 1. CK môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:
  • a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však:
  • b) 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní
  • c) 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní
  • d) 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
 2. CK je oprávnená odstúpiť aj prípade ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti jej bránia plniť Zmluvu a CK oznámi Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím Zájazdu.
 3. Cestujúci má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
  • a) bez udania dôvodu a zaplatením odstupného, alebo
  • b) z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK vyplývajúcich zo Zmluvy
  • c) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 2 d) týchto Všeobecných obchodných podmienok,
 4. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zašle Cestujúci na adresu sídla CK doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia o zmluvnej pokute (ďalej aj ako stornopoplatok) a tieto ustanovenia z dôvodu svojej povahy pretrvajú aj po skončení Zmluvy odstúpením.
 5. Ak je dôvodom odstúpenia Cestujúceho od Zmluvy preukázané podstatné porušenie povinností CK, CK je povinná najneskôr do 60 dní vrátiť Cestujúcemu celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy, pričom Cestujúci nie je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu (storno poplatky).
 6. Ak nie je dôvodom odstúpenia Cestujúceho od Zmluvy preukázané podstatné porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou alebo zákonom alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Cestujúcim, je Cestujúci povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku je určená nasledovne:
  • a) do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy je stornopoplatok 20% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov,
  • b) od 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy do 15 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu je stornopoplatok 90% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • c) od 14 do 0 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu 100% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
 7. Výška stornopoplatku je 100% z ceny objednaných služieb + poistné/osoba v prípade ak sa Cestujúci nedostaví k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo Zájazdu. To isté platí v prípade, ak Cestujúci nenastúpi alebo nemôže nastúpiť na Zájazd pre porušenie svojich povinností. Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmluvy, alebo odstúpením CK od Zmluvy nie je uhradením zmluvnej pokuty dotknutá.
 8. V prípade storna účasti na Zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na Zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na Zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb ubytovania.
 9. CK má právo započítať stornopoplatok prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné voči zloženej zálohe alebo voči zaplatenej cene Zájazdu Cestujúcim, resp. voči nároku Cestujúceho na vrátenie akejkoľvek časti zaplatenej ceny.
 10. Žiadosť Cestujúceho o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/ubytovacieho zariadenia uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany Cestujúceho zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného Zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

IX.      Poistenie insolventnosti

 1. CK je v súlade so Zákonom o zájazdoch v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). CK ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Union poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefón: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811 ako poisťovateľom. Na základe  tejto  zmluvy  vzniká  Cestujúcemu  ako  poistenému,  na  ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na  poistné  plnenie  v  prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
  • a) neposkytne Cestujúcemu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu,
  • b) nevráti Cestujúcemu zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  • c) nevráti Cestujúcemu rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
 2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Cestujúci ako poistený povinný najmä:
  • a) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade čl. IX. ods. 1 písm. a),
  • b) poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;
  • c) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.
 1. Ak Cestujúci ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.
 2. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je Cestujúcemu k dispozícii na vyžiadanie od CK.

X.      Alternatívne riešenie sporov

 1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností CK podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi CK a Cestujúcim je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 1. Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

XI.     Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.2019.
 2. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie zmluvy o zájazde, t.j. písomnou alebo inou vhodnou formou. Za písomnú alebo inú vhodnú formu zmeny alebo zrušenia Zmluvy sa považuje aj ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 4. CK je oprávnená oznámiť obsah písomnosti Cestujúcemu telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty, a následne mu písomnosť doručiť spôsobom podľa bodu 3. Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú už okamihom telefonického oznámenia jej obsahu Cestujúcemu, resp. okamihom odoslania správy elektronickej pošty..
 5. Cestujúci svojim podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:
  • a) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim Zájazd a formulár štandardných informácií,
  • b) že sú mu známe tieto Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi,
  • c) že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
  • d) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na Zájazde a zodpovedá za svoju časovú a zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom Zájazde.
 6. Cestujúci zároveň potvrdzuje a vyhlasuje, že so všetkými jemu známymi a so Zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných Cestujúcich zájazdu, uvedených na Zmluve, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na Zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili.
 7. Zodpovedná osoba, prostredníctvom ktorej sa Cestujúci môže rýchlo kontaktovať s CK, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie Zmluvy zistí počas Zájazdu: Branislav Cingeľ (prípadne dočasný zástupca na rovnakom e-maily + telefónnom čísle), M. S. Trnavského 4/B, 84101 Bratislava / info@futbaltour.sk / 00421 948 589 989.
 8. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný
 9. CK si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien údajov a informácií o službách, cenách a   cestovných    podmienkach    obsiahnutých    v katalógu    alebo v osobitnom ponukovom
 10. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré CK vydáva, alebo ktoré boli zverejnené na Web-portály a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovplyvniť ich
 11. Ak sa odlišuje vymedzenie Zájazdu uvedené v katalógu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.

 

V Bratislave, dňa 01.01. 2021