Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu plníme všetky povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach, pričom pre bližšie informácie kliknite na oblasť, ktorá Vás zaujíma. Po rozkliknutí sa dozviete informácie o  účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch, dobách ich uchovávania, príjemcoch a ďalšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

Po rozkliknutí príslušnej oblasti sa zároveň dozviete, kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov v jednotlivých prípadoch spracúvania osobných údajov, pričom ním môže byť:

 1. spoločnosť Premier Sport Tour, s. r. o., so sídlom Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 46 219 455, e-mail: info@futbaltour.sk, t.č.: 0911 575 774 (ďalej len „Premier Sport Tour“) alebo
 2. spoločnosť HOCKEY TOUR s. r. o., so sídlom Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 244 004, e-mail: info@hokejtour.sk, t.č.: 0911 575 774 (ďalej len „HOCKEY TOUR“) alebo
 3. obe spoločnosti ako spoloční prevádzkovatelia, ktorí si spoločne určili účel spracúvania osobných údajov, pričom medzi sebou uzavreli dohodu, že všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa GDPR bude pre tieto oblasti plniť iba a výlučne spoločnosť Premier Sport Tour. Z tohto dôvodu tam, kde je uvedené, že osobné údaje sa spracúvajú spoločnými prevádzkovateľmi, je potrebné sa vždy obrátiť na spoločnosť Premier Sport Tour.

Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

VAŠE PRÁVA PODĽA GDPR

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, pričom pri každej oblasti spracúvania Vašich osobných údajov sú uvedené konkrétne práva, ktoré Vám prislúchajú:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

WEB STRÁNKA

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ Prevádzkovateľ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Formulár „Kontaktný formulár“ Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Vybavenie dopytu a/alebo zodpovedanie otázky dotknutej osoby, prípadne tretej osoby, ktorá vyplnila a odoslala kontaktný formulár čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania vybavenia dopytu a/alebo zodpovedanie otázky
Formulár „Nezáväzný rezervačný formulár“ pri vstupenkách HOCKEY TOUR Predzmluvné vzťahy s potenciálnym zákazníkom, konzultácia pri výbere produktu (zápasu), kontrola dostupnosti a  overenie iných podmienok čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania komunikácie s potenciálnym zákazníkom
Formulár „Nezáväzný rezervačný formulár“ pri zájazdoch Premier Sport Tour Predzmluvné vzťahy s potenciálnym zákazníkom, konzultácia pri výbere produktu (zápasu), kontrola dostupnosti a  overenie iných podmienok čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania komunikácie s potenciálnym zákazníkom
Nezáväzná objednávka leteniek Premier Sport Tour Predzmluvné vzťahy s potenciálnym zákazníkom, konzultácia pri výbere letenky, kontrola dostupnosti letenky a overenie iných podmienok čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania komunikácie s potenciálnym zákazníkom
Kontaktný formulár pre objednanie darčekovej poukážky Premier Sport Tour Zakúpenie darčekovej poukážky, príprava obsahu a dizajnu darčekovej poukážky a jej zaslanie zákazníkovi čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu platnosti darčekovej poukážky
Prihlásenie sa na odber newslettera Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour Zasielanie informácií o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponúk čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu
FAN shop Premier Sport Tour Vybavenie objednávky zákazníka, dodanie objednaného tovaru z FAN shopu a plnenie ostatných zmluvných povinností čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu plnenia povinností zo zmluvy a možnosti uplatnenia reklamácie
Referencie spokojných zákazníkov Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Zverejnenie referencií od spokojných zákazníkov na web stránke, na sociálnych sieťach a v reklamných a marketingových podkladoch čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu
Chatbox Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Vybavenie dopytu a/alebo zodpovedanie otázky dotknutej osoby, prípadne tretej osoby, ktorá vyplnila a odoslala správu v chate „Máte otázku? Radi vám poradíme. Napíšte nám“ čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania vybavenia dopytu a/alebo zodpovedanie otázky
Články v časti „Z voleja“ Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Zverejnenie článkov v blogu webovej stránky na témy týkajúce sa športových podujatí a zájazdov, zverejnenie rozhovorov a vyjadrení fyzických osôb, ak nejde o plnenie zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania licenčnej zmluvy, prípadne po dobu trvania súhlasu
Fotografie a videá Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour Zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie spokojnosti zákazníkov so zabezpečením účasti na športovom podujatí prevádzkovateľom čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu
Cookies – nevyhnutné (essential cookies) Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť. čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej prevádzky webovej stránky Po dobu, akú má dotknutá osoba nastavenú vo webovom prehliadači, prípadne po dobu uvedenú v bode 6.
Cookies – dobrovoľné (non-essential cookies) Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík. Používanie Google Analytics, Facebook Pixel. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu, prípadne po dobu uvedenú v bode 6.

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré  navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa pri týchto účeloch neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

4. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

5. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné dodanie tovaru z Fan shopu) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

6. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • Funkčnosť – k náležitej funkčnosti webovej stránky,
 • Štatistika – k zisťovaniu štatistiky, a teda ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť a zjednodušiť funkcionality webovej stránky Vašim požiadavkám a záujmom tak, aby bola užívateľský jednoduchá a zrozumiteľná,
 • Reklama a marketing – zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session ccokies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete, napr. pri cookies, ktoré sa používajú na účely reklamy a marketingu ide o dobu 3 mesiacov a pri štatistických o dobu 2 a 3 rokov.

Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky ( essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné ( non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

7. Google-Analytics

Okrem vyššie uvedeného využívame Google Universal Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas.

8. Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel „Like“ („Páči sa mi to“) a „Share“ („Zdieľať“) umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah nášho portálu prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

MARKETING A REKLAMA

1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Priamy marketing
Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!)(viď nižšie práva dotknutej osoby).
Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho, o koho zákazníka ide Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb (už existujúcich zákazníkov). čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, pričom oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytnutím produktov. Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov
Nepriamy marketing Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Ponuka tovarov a služieb iným osobám, než sú existujúci zákazníci, prípadne v situáciách, ktoré nespadajú pod priamy marketing čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu
Spotrebiteľské súťaže Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour. Zapojenie sa do súťaže, spracovanie účasti v súťaži, žrebovanie alebo určenie víťaza iným spôsobom, vyhodnotenie a overenie výsledkov súťaže, komunikácia s úspešnými, prípadne neúspešnými účastníkmi, zverejnenie víťaza (webová stránka, sociálne siete a pod.), odovzdanie výhry. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súťaže a 1 rok po jej ukončení
Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google Spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Premier Sport Tour Vytvorenie a prevádzkovanie fanúšikovskej stránky, komentovanie príspevkov osôb, ktoré zanechali komentár alebo iné označenie na fanúšikovskej stránke, komunikácia s osobami, ktoré oslovili prevádzkovateľa cez sociálne siete (napr. messenger). čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.
Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom prezentovania sa cez sociálne siete, ako aj záujem na komunikácii s dotknutými osobami, ktoré  prejavili záujem o aktivity prevádzkovateľa napríklad komentárom alebo oslovili prevádzkovateľa.
Po dobu, p ktorú dotknutá osoba nevymaže svoj príspevok, v ostatných prípadoch po dobu komunikácie s dotknutou osobou

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak sú to osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce cloudové služby atď. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa pri týchto účeloch neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

4. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

5. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre sprístupnenie určitej služby alebo informácií (t.j. pre riadne a včasné odovzdanie výhry v prípade spotrebiteľskej súťaže) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s uvedeným.

ROZVOJ PODNIKANIA

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Oblasť PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Oslovenie zmluvných obchodných partnerov Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho, o koho obchodného partnera ide Vyhľadávanie nových partnerských spoločností a iných dodávateľov služieb a/alebo tovaru (napr. účtovné služby, IT služby, upratovacie služby, právne služby, služby internetového pripojenia), aktívny prieskum trhu, oslovovanie cez štandardné kontakty uvedené na web stránkach alebo obdržané pri osobnej komunikácii so žiadosťou o danie súhlasu na ďalšie oslovenie. čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,                             pričom oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) nadviazať spoluprácu s potenciálnym zmluvným obchodným partnerom a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, ako aj záujem komunikovať s potenciálnym zmluvným obchodným partnerom prostredníctvom jeho štatutára prípadne inej kontaktnej osoby (zamestnanec). Po dobu výberu obchodného partnera, najneskôr po dobu 1 roka
Prieskum spokojnosti Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho, o koho zákazníka ide Oslovenie existujúcich zákazníkov ohľadom ich spokojnosti s realizáciou zákazky spokojnosti so zamestnancom alebo externým pracovníkom atď., a to za účelom zvýšenia predajnosti tovarov a služieb prevádzkovateľa čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany (napr. poskytovateľa produktov, ktoré prevádzkovateľ predáva) zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu, prezistiť spokojnosť zákazníkov s tovarom a službami prevádzkovateľa, prípadne či zo strany zamestnancov alebo externých pracovníkov nedochádza k nevhodnému správaniu alebo protiprávnemu konaniu. Po dobu 1 roka

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, v prípade ich neposkytnutia nehrozia žiadne negatívne dôsledky.

ZÁKAZNÍCI

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Predzmluvné vzťahy HOCKEY TOUR, ak sa komunikácia týka kúpy vstupenky alebo Premier Sport Tour , ak sa komunikácia týka iného produktu (zájazd, letenka, Fan shop atď.) Komunikácia s potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom ohľadom možnosti a podmienok dodania plnenia zo strany prevádzkovateľa, najmä rokovanie ohľadom zmluvných podmienok, poskytnutie cenovej ponuky, návrh architektúry riešenia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia v špecifických podmienkach zákazníka, ukážka vzorových modelov, referenčná návšteva u zákazníka atď. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania komunikácie
Uzatvorenie zmluvy HOCKEY TOUR, ak sa zmluva týka kúpy vstupenky alebo Premier Sport Tour, ak sa zmluva týka iného produktu (zájazd, letenka, Fan shop atď.) Príprava znenia zmluvy, prípadne potvrdenie objednávky zákazníka, ak sa neuzatvára písomná zmluva, zaevidovanie požiadavky na plnenie do interného systému za účelom riadneho a včasného plnenia zmluvy so zákazníkom. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvy
Plnenie zmluvy HOCKEY TOUR, ak sa zmluva týka kúpy vstupenky alebo Premier Sport Tour, ak sa zmluva týka iného produktu (zájazd, letenka, Fan shop atď.) Plnenie zmluvných povinností vo vzťahu k zabezpečeniu plnenia v zmysle zmluvy so zákazníkom, uskladnenie tovaru a jeho následná montáž. Vybavovanie reklamácií. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvy
Ukončovanie zmluvných vzťahov HOCKEY TOUR, ak sa zmluva týka kúpy vstupenky alebo Premier Sport Tour, ak sa zmluva týka iného produktu (zájazd, letenka, Fan shop atď.) Ukončenie zmluvného vzťahu riadnym a včasným dodaním plnenia, prípadne iným spôsobom (odstúpenie, vypovedanie, dohoda atď.), úkony spojené s ukončením zmluvného vzťahu. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvy

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na zakúpenom zájazde) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Zmluvné vzťahy Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho s kým sa zmluva uzatvára Predzmluvné vzťahy s externými pracovníkmi (živnostníci), komunikácia ohľadom podmienok zmluvného vzťahu, uzatvorenie zmlúv s externými pracovníkmi, plnenie zmlúv, koordinácia externých spolupracovníkov za účelom riadneho a včasného plnenia zmlúv so zákazníkmi, evidencia poskytnutých služieb, ukončenie zmluvného vzťahu riadnym a včasným dodaním plnenia, prípadne iným spôsobom (odstúpenie, vypovedanie, dohoda atď.), úkony spojené s ukončením zmluvného vzťahu. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvy

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

DODÁVATELIA BEŽNÝCH SLUŽIEB A/ALEBO TOVARU

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Zmluvné vzťahy Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho s kým sa zmluva uzatvára Predzmluvné vzťahy s dodávateľom (účtovné služby, IT služby, upratovacie služby, právne služby, služby internetového pripojenia  a iné nákupy (letenky, cestovné lístky, ubytovanie, nákup kancelárskeho vybavenia a služieb, rozvoj kancelárie ), komunikácia ohľadom podmienok zmluvného vzťahu, plnenie zmlúv s dodávateľmi, ukončenie zmlúv s dodávateľmi.  Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi, prípadne realizácie plnenia zmluvy, a to prostredníctvom štatutárov a iných kontaktných osôb. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Po dobu trvania zmluvy

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

ŠTATUTÁRI A INÉ KONTAKTNÉ OSOBY V ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Štatutári a iné kontaktné osoby v zmluvných vzťahoch Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho s kým je daný zmluvných vzťah, v ktorom vystupuje štatutár alebo iná kontaktná osoba Zabezpečenie komunikácie so zákazníkmi, prípadne realizácie plnenia zmluvy, a to prostredníctvom štatutárov a iných kontaktných osôb. čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a zákazníka na uzatvorení a plnení zmluvy, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou (napr. štatutárny orgán, poverený zamestnanec), avšak sú osobami oprávnenými konať v mene zákazníka prípadne sú kontaktné osoby, cez ktoré sa zabezpečuje komunikácia medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, prípadne plnenie zmluvy. Po dobu trvania zmluvy

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, osoby poskytujúce účtovné služby, externí pracovníci, osoby poskytujúce právne služby atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

ÚČTOVNÁ AGENDA

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Vedenie účtovnej dokumentácie Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Vedenie účtovnej evidencie a dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 10 rokov
Daňová povinnosť Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Riadne a včasné plnenie daňovej povinnosti čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Evidencia veriteľov (došlé faktúry) Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Evidencia veriteľov, pohľadávok, prijímanie faktúr veriteľov a iných súvisiacich účtovných dokumentov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 10 rokov
Evidencia dlžníkov (odchádzajúce faktúry) Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Evidencia dlžníkov, záväzkov, vystavovanie a zasielanie faktúr a iných súvisiacich účtovných dokumentov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 10 rokov
Manažment záväzkov a pohľadávok Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Sledovanie realizácie úhrad a splatností záväzkov a pohľadávok, kontrola výdavkov a nákladov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 10 rokov
Vymáhanie pohľadávok Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov, príprava a zasielanie upomienok a komunikácia s dlžníkmi čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Do doby vymoženia pohľadávky alebo jej odpísania ako nevymožiteľnej, prípadne po dobu 10 rokov
Pokladňa Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho účtovnú agendu ide a koho dlžníkom alebo veriteľom ste Vedenie pokladne a stavu hotovosti v pokladni čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 10 rokov

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou, pričom ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad aj pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné zabezpečenie účasti na spoplatnenom podujatí) a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

PRÁVNE VZŤAHY

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Právne vzťahy Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho právne vzťahy ide a voči komu evidujete právny nárok alebo vediete obranu Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,                                                                                       pričom oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa na sledovaní a dodržiavaní právnych predpisov prevádzkovateľa, obstarávaní právnych záležitostí, poskytovaní právnych rád, uplatňovaní práv a vymáhaní nárokov. Po dobu trvania súdneho alebo iného konania, sporu alebo právneho nároku.

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov môže byť zákonnou požiadavkou, v ostatných prípadoch je dobrovoľné.

KORPORAČNÁ AGENDA

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Korporačná agenda Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho korporačnú agendu ako obchodnej spoločnosti ide Vedenie základnej korporačnej dokumentácie klienta (zakladateľské listiny, zápisnice zo zasadnutí orgánov, rozhodnutia, podpisové vzory atď.), plnenie povinností vo vzťahu k obchodnému registru a iným úradom a orgánom. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Po dobu existencie prevádzkovateľa

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

IT BEZPEČNOSŤ/SPRÁVA

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
IT bezpečnosť/správa Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho IT technológie ide, prípadne kto IT technológie využíva Zabezpečovanie ochrany dát a bezpečnosti u prevádzkovateľa a iné otázky súvisiace s IT správou, napr. vytvorenie užívateľského konta zamestnanca, prípadne externého pracovníka. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom oprávnený záujem je konkretizovaný záujmom prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu dát a bezpečnosť IT technológií, ako aj náležite spravovať IT technológie vo svojom, ako aj cudzom prostredí. Doba uchovávania je priebežne vyhodnocovaná podľa nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov (napr. v prípade konta zamestnanca je to doba existencie tohto konta, ktorá závisí od dĺžky pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca)

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenosnosť osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

REGISTRATÚRA, VEDENIE ODOSLANEJ A PRIJATEJ POŠTY

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Vedenie došlej a odchádzajúcej pošty, vedenie registratúry a archívu. Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho o koho registratúru ide (resp. kto je odosielateľom alebo adresátom došlej pošty) Vedenie došlej a odchádzajúcej pošty, vedenie registratúry a archívu podľa zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Evidencia došlej a odoslanej pošty po dobu 2 rokov; vedenie registratúry a archívu po dobu existencie prevádzkovateľa

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak je to osoba zabezpečujúca vedenie registratúry a archívu, osoby poskytujúce účtovné služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti.

GDPR – VYBAVOVANIE DOPYTOV, ŽIADOSTÍ A BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

OBLASŤ PREVÁDZKOVATEĽ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Ochrana osobných údajov Premier Sport Tour alebo HOCKEY TOUR, podľa toho, kto je prevádzkovateľom, prípadne spoločným prevádzkovateľom Vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Po dobu 5 rokov, prípadne dlhšiu dobu, ak je vedené konanie o ochrane osobných údajov voči prevádzkovateľovi, a to po dobu trvania konania

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak je to zodpovedná osoba, osoby poskytujúce právne služby, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby, externí pracovníci atď. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti