SÚŤAŽ o zájazd pre dvoch: Podeľte sa o vaše zážitky a vyhrajte

Hľadáme najlepšiu fotografiu z vašich výletov a dovoleniek po svete. Boli ste v minulosti v jednej z tradičných futbalových destinácií, ako Madrid, Barcelona, Londýn či Miláno? Podeľte sa o zážitky a vyhrajte zájazd do Milána pre dvoch alebo šál svojho obľúbeného klubu!

– pošlite fotky z vašich ciest v minimálnom rozlíšení 5 MB na email
  sutaz@futbaltour.sk (na fotke musí byť aspoň jedna osoba / účastník zájazdu)
– staňte sa súčasťou exkluzívnej výstavy v nákupnom centre Eurovea v priebehu novembra
– vyhrajte zájazd do Milána pre dvoch alebo šál svojho obľubeného klubu

  

Súťažné podmienky:

I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Premier Sport Tour s.r.o, IČO:46219455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 73743/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.
II. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha od 1.8.2018 do 30.09.2018. Fotografie je možné prihlásiť kedykoľvek v tomto období.
III. Účastníci Súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov s platnou adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Neplnoleté osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom.
IV. Prihlásenie do súťaže
Prihlásiť fotografie je potrebné na emailovú adresu sutaz@futbaltour.sk v stanovenom termíne. Fotografie musia byť v kvalite vhodnej na tlač (v minimálnom rozlíšení 5MB).
Prihlásením do súťaže dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, a to k zaisteniu účasti v súťaži a taktiež k marketingovým aktivitám spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. Tieto osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne a účastník súťaže má právo na prístup ku svojim osobným údajom. O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje usporiadateľ súťaže. Pokiaľ bude súťažná fotografia usporiadateľom vybraná, bude súčaťou výstavy v priestoroch obchodného centra Eurovea v Bratislave v priebehu novembra 2018.
V. Autorské a osobnostné práva
Súťažná fotografia nesmie porušovať platné zákony SR a musí spĺňať pravidlá súťaže.
Účastník súťaže musí byť autorom prihlásenej fotografie alebo musí mať od autora súhlas na jej zverejnenie. Zaslaním fotografie do súťaže účastník súťaže potvrdzuje, že je autorom fotografie alebo má súhlas autora; že má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú na fotografii vyobrazené, a že disponuje všetkými právami k týmto fotografiám. Účastník súťaže zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že zverejnením fotografie nemôže dôjsť k porušeniu osobnostných a autorských práv účastníka a osôb zachytených na fotografiách.
Fotografie zapojené do súťaže nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi alebo odporovať všeobecným zásadám morálky a slušnosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie s nevhodným obsahom.
Súťažiaci udeľuje zaslaním fotografie spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. časovo neobmedzenú bezvýhradnú licenciu k použitiu zaslaných fotografií bez územného obmedzenia na marketingové účely spoločnosti Premier Sport Tour s.r.o. pre prezentáciu služieb svojim zákazníkom, a to bez úhrady.
VI. Výhry
Usporiadateľ vyberá výhercov po skončení súťaže v priebehu októbra 2018.
Základná výhra
Každému účastníkovi súťaže, ktorého fotografia bude vybraná pre účely výstavy, bude odoslaná usporiadateľom súťaže cena vo forme šálu obľúbeného (alebo podľa dostupnosti) futbalového klubu.
Hlavná výhra
Usporiadateľ vyberie jednu víťaznú fotografiu, ktorej autor získa zájazd pre dvoch do Milána v hodnote 700 €.
VII. – Osobitné ustanovenia
Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
Otázky k súťaži posielajte na: sutaz@futbaltour.sk

V Bratislave, dňa 14.8.2018